System Internetowej Rekrutacji

logo
Akademia Kaliska
Internetowa rekrutacja kandydatów (IRK)
... proszę czekać
...
...
001_05.gif {{bladE}}
Czyść komunikaty
001_57.gif Kliknij tutaj
Wybór rekrutacji

Uwaga, rejestracja w Systemie IRK nie jest w tej chwili aktywna

proszę wybrać rekrutację

irk.label.email.ostrzezenie
{{emailLoginKandydataErrorLabel}}
{{powtorzonyEmailLoginKandydataErrorLabel}}
Niepoprawny numer PESEL
PESEL pełni bardzo ważną rolę w systemie IRK. Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że jest poprawny.

Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR

Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
hasło powinno mieć minimum 6 znaków !
hasło jest różne od powtórzonego hasła!
jcaptcha.do
Dotyczy legitymacji doktoranta
Chcę legitymację:
Uzupełnij rodzaj zdawanej matury
Rodzaj matury:

proszę zaznaczyć rekrutację albo skonfigurować rodzaje matur

Uzupełnij podstawowe dane osobowe
Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
{{userForm.dataUrodzeniaErrorLabel}}
Płeć:
Telefony kontaktowe: Telefony ułatwią szybki kontakt z kandydatem, upewnij się że wprowadzone numery są poprawne
Przy telefonie stacjonarnym podajemy kod kierunkowy, w przypadku telefonów zagranicznych również kod kierunkowy kraju.
Nie wybrano obywatelstwa
Jestem cudzoziemcem
Jestem
Jeśli spełniasz któryś z warunków wymienionych poniżej, zaznacz go zasady rekrutowania cudzoziemców :
Wybierz ścieżkę:


Informacje o cudzoziemstwie
Zaznacz odpowiednią opcję:

Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
Na podstawie:
Jako:
  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA – Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.
  • posiadacze ważnej Karty Polaka
Deklaracja

Proszę zaznaczyć opcję Wyrażam zgodę aby przystąpić do procesu rekrutacji internetowej

 

Klauzula informacyjna

Poniższa klauza została stworzona na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Stosuje się ją, gdy dane zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

1.      Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z siedzibą przy ulicy Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz.

2.      Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Katarzyna Bronowskiej,
z którym można skontaktować za pośrednictwem email: iod@akademia.kalisz.pl lub telefonicznie 62 76 79 690.

3.      Cel i podstawa prawna przetwarzania

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz – w przypadku przyjęcia – obsługi procesu studiowania.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest

1)     art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków);

2)     art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody);

3)     przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r, poz. 574 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

4)     art. 9 ust 2 lit. a) RODO (w przypadku danych należących do szczególnych kategorii podstawą prawną jest zgoda).

4.      Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma Pani/Pan obowiązek ich podania. Dane te są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jeżeli Pani/Pan nie poda tych danych osobowych, nie będzie Pani/Pan uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne,
w przypadku ich niepodania nie będzie Pani/Pan informowana/y o działalności Uczelni.

5.      Czas przetwarzania

Podane przez Panią/Pana dane osobowe w związku z rekrutacją na studia będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej i archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku przyjęcia na studia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.

W przypadku nieprzyjęcia na studia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas nie dłuższy niż dwa lata od zakończenia rekrutacji a następnie przekazywane są do archiwum zgodnie z przepisami archiwalnymi, z wyłączeniem danych osobowych związanych z wniesioną opłatą rekrutacyjną, które będą przetwarzane przez okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej.

6.      Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą co do zasady ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

7.      Prawa związane z przetwarzaniem

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą prawną jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ją Pan/Pani wycofać w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

8.      Informacja o prawie wniesienia skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

 

 

 

 

Simple Invest © Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 - 2023 |irk_webclient#2016.1.3762#1.8.512#20221128_103836|